ارسال آهنگ جهت انتشار

قوانین انتشار موزیک در ملورانی دات کام –هر گونه قرار دادن لینک  و یا لوگو در کاور موزیک که اشاره به سایت