آهنگهای ویژه

 • احمد رند (هوش منی)

  احمد رند

  هوش منی

متن ترانه

منی اے گوشتگیں کسہ
چہ پیریناں مناں گون اِنت 

@ داستانی کہ تعریف میکنم گفته از ریش سفیدان شهره 
ـــــــ 
زمانگ وشءُ شادان ءَ 
بھارءُ نودءُ ساچان ءَ
مھبت مھر ارزان ءَ 
بلوچی نندءُ دیوان ءَ 

@زمانه با شادی و خوشی 
بھار با مہ و ھوای ابری 
بہ ارزانی عشق و محبت 
دورھمی ھای بلوچی بود


ــــــ 
میار داری. بلوچانی 
مڑا داریں سروکانی 

@ پناہ پذیری بلوچ ھای نامدار بامرام

گھاری.برات ءُ برجاہ اَت 
وفا مردانی ھمراہ ات 

@برادری و خواھری مستدام بود 
مردان رسم وفا داشتند 

پت ءُ مات ءِ کت اش ازت 
چتو وش ات ھما نوبت 

@احترام پدر و مادر بود، چہ دوران خوشی بود 
 
ــــــ 

کماشءُ مستر ے نیستیں 
پہ کومءَ رھبرے نیستیں 

@سرکردہ و بزرگی نداریم، راہ آشنائی برای قوم نداریم 
ــــــ 
شتاں نوبت بھارانی 
سروک مرت انت راجانی 

@فصل بھاران گذشت، بزرگان قوم درگذشتند 

ورس ۲
**
اے دنیا درد ءِ بازارے 
کہ برات ے براتیءَ زھرے

@ دنیا امروز سودای رنج ھاست کہ برادر با برادر قھر است 
ـــــــ 
اے چونیں دور ءُ شیطانی
کوشا براتا پا اسانی 

@ چہ دوره شیطانی 
که برادر برادرش را به اسونی می‌کشه 
ـــــــ 
پت ءُ ماتءِ شتگ ازت 
بدل بوتہ گوشے کسمت 

@احترامی برای والدین نماندہ
انگار کہ سرنوشت عوض شدہ 
ــــــ 
زمانگ زرّ ءِ بازارے 
پ مطلب ھرکس ءَ چاریں 

@ دوران پول پرستی شدہ کہ ھمہ را با طمع می نگریم
ـــــــ 
ناں مھرءُ دوستی ے ھستیں 
جھان چو پرچیءَ پستیں 

@ عشق و دوستی نماندہ 
دنیا چرا اینگونہ پست شدہ 
ـــــــ 
کدی کایاں ھما نوبت 
اے دنیا چو ببیت جنّت 

@ آن دوران کی خواھد رسید کہ این جھان چون بھشتی گردد

کماشءُ مستر ے نیستیں 
پہ کومءَ رھبرے نیستیں 

@سرکردہ و بزرگی نداریم، راہ آشنائی برای قوم نداریم 
ــــــ 
شتاں نوبت بھارانی 
سروک مرت انت راجانی 

@فصل بھاران گذشت، بزرگان قوم درگذشتند 
ورس ۳
*
دل ءَ را درد پیچانیں 
کپوت ے ماں زھیرانیں 

@ قلبم را درد احاطہ کردہ، مثل فاختہ ای کہ درگیر خاطرات شدہ
ــــــ 

 شپانک ے گرک ءِ دیمپانیں 
شُد ءُ تُن ءَ چہ گریوانیں 

@ چوپانی کہ رو در رو گرگ شدہ و از گرسنگی و تشنگی میگرید
ــــــ 

شتگ گاریں مئے انسانی 
وراں ھک ءَ گریبانی 

@ انسانیت مان ناپدید شدہ، حق خوری مستضعفان میکنیم
ــــــ 
تپاکی گار ءُ بے گواھیں 
نباں مھکانی شپ سیاھیں 

@ ھمدلی فنا و نابود شدہ کہ شبھای تاریک مھتابی نمی شود

ای کوشت کوش کدی کوتا 
نمانا دوست چو پاما.
@
این کوشت کشار کی تموم میشه 
که دوستی نمونده برام 
ــــــ 

اے کوم جنگی ببا آسر 
کہ برات کوشی مبا ھجبر 

@ کاش جنگھای قومیتی بہ پایان برسد، و برادر کشی ھیچگاہ نباشد
ـــــــ 

کماشءُ مستر ے نیستیں 
پہ کومءَ رھبرے نیستیں 

@سرکردہ و بزرگی نداریم، راہ آشنائی برای قوم نداریم 
ــــــ 
شتاں نوبت بھارانی 
سروک مرت انت راجانی 

@فصل بھاران گذشت، بزرگان قوم
 درگذشتند 

پخش آنلاین آهنگ

کد آهنگ برای وبلاگ

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها

هیچ کدام از اطلاعات شخصی شما نظیر ایمیل، شماره موبایل و ... انتشار داده نخواهند شد

 1. احمد جدگال
  18 سپتامبر 2019

  باز وش عبدل جان
  احمد جدگان از نوبندیان